Historia szkoły

Historia szkolnictwa ponadpodstawowego w Sierakowicach zaczyna się od roku 1961, w którym to powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego jako odpowiedź na potrzebę kształcenia zawodowego rolników naszego środowiska. Na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły i jej siedziba. Systematycznie zwiększała się liczba uczniów i w roku 1991 utworzono Zespół Szkół Rolniczych. Szkoły rolnicze podlegały wówczas resortowi Ministerstwa Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny był Wydział Oświaty Rolniczej w Gdańsku.

Wraz z transformacją polskiej gospodarki nastąpił dynamiczny rozwój zakładów rzemieślniczych i przedsiębiorstw naszego regionu, który sygnalizował potrzebę kształcenia wielozawodowego tutejszej młodzieży.  Dyrektor szkoły rolniczej nie mógł wówczas utworzyć innego typu szkoły niż resortową. Zasadnicza Szkoła Zawodowa podlegała zaś nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.  Dlatego utworzeniem tej szkoły zajął się Wójt Gminy Sierakowice, który dostrzegł silne zapotrzebowanie środowiska na taki typ kształcenia. Po wielu staraniach i uzgodnieniach z samorządami z dniem 1 września 1990 r. przy ZSR w Sierakowicach powołana została Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która wraz z ostatnią reformą oświaty w 2017 roku zmieniła nazwę na Branżową Szkołę I stopnia w Sierakowicach, a organem prowadzącym jest Gmina Sierakowice. Siedzibą szkoły jest budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach przy ulicy Dworcowej 3. Szkoła znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy, Komisariatu Policji i Kaszubskiego Centrum Medycznego. Zasady funkcjonowania określa porozumienie zawarte pomiędzy organami prowadzącymi szkoły czyli Gminą Sierakowice i Powiatem Kartuskim.

Od utworzenia szkoły zawodowej do roku 1997  funkcję dyrektora  pełnił pan Edward Kwidziński, a od września 1997 r. do 2020 roku pani Krystyna Formela.

Branżowa Szkoła I stopnia w Sierakowicach prowadzi tylko oddziały wielozawodowe, gdzie uczniowie są jednocześnie uczniami i pracownikami młodocianymi uczącymi się zawodu u pracodawców. Oddziały wielozawodowe doskonale sprawdzają się w naszym środowisku lokalnym i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych.

Gmina Sierakowice wyróżnia się pewną specyfiką ze względu na ilość i różnorodność zawodową małych i średnich firm, które gwarantują miejsca praktyk dla uczniów. Absolwenci szkoły dobrze sobie radzą na konkurencyjnym rynku pracy, a większość z nich pracuje w wyuczonym zawodzie.