Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Wykaz dni wolnych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1-2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603):

6.05. 2021
4.06.2021
23.06.2021
24.06.2021