Deklaracja dostępności

Wstęp

Branżowa szkoła I Stopnia w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej branzowasierakowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są onej jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Skrzypkowska, sekretariat@branzowasierakowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 687 00 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa główne wejścia – od strony południowej, tj. od ulicy Dworcowej 3 oraz boczne od strony wschodniej, tj. od parkingu szkolnego.

Istnieje również wejście dodatkowe z placu wewnętrznego do sali gimnastycznej.

Wejście główne od ulicy Dworcowej oraz dodatkowe z placu wewnętrznego zaopatrzone są w rampę – podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast wejście od strony parkingu stanowią jedynie schody.

W szkole istnieją 2 kondygnacje: parter i piętro, do którego prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Osoby poruszające się na wózku mają dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze, tj. sal lekcyjnych, szatni, toalet (w tym przystosowanej dla osób niepełnosprawnych) i sali gimnastycznej.

Parter obejmuje pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski, sale lekcyjne i bibliotekę.

Szkoła nie posiada windy. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parkingu w pobliżu wejścia bocznego do szkoły wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a także dwa miejsca na parkingu głównym szkoły.

Miejsca takie znajdują się na parkingu (od strony wschodniej) i są specjalnie oznakowane. Znajdują się niedaleko wejścia do szkoły.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Branżowa szkoła I Stopnia w Sierakowicach udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

Faks: +48 58 687 00 37

E-mail: sekretariat@branzowasierakowice.pl

Branżowa szkoła I Stopnia w Sierakowicach udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Informacje dodatkowe

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.
  2. W lewym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca zmianę sposobu wyświetlania strony. Można z jej pomocą powiększać lub pomniejszać tekst, ustawić stronę w odcieniach szarości, w wysokim i negatywnym kontraście, z jasnym tłem oraz z podkreślonymi linkami w celu ułatwienia nawigacji.